Quy định về điểm K

Điểm trên hệ thống bạn có thể sử dụng để đăng bài viết và đặt quảng cáo hiển thị trên trang.

Chúng tôi không bán điểm để đảm bảo sự tương tác giữa User với các bài viết. (Ngoại trừ 1 vài sự kiện)

User buộc phải tương tác với các bài viết và các User khác để có điểm sử dụng trên hệ thống.

Nhận điểm:

  1. View trang đích của bài viết = 3k
  2. Bài viết của bạn nhận được 1 vote = 1k
  3. Mỗi comment của bạn = 2k

Tiêu điểm:

  1. Đăng 1 bài = 50k
  2. Đặt quảng cáo 1 ngày = 50k